تک‌بیت شمارهٔ ۲۷۲

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

با رفیقان موافق، بند و زندان گلشن است
هر که شد دیوانه، چون زنجیر همپاییم ما