تک‌بیت شمارهٔ ۱۱۲۰

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

بزرگان می‌کنند از تلخرویی سرمه در کارم
اگرچه با جواب خشک ازین کهسار خرسندم