شمارهٔ ۳

عطار / مختارنامه / باب نوزدهم: در ترک تفرقه گفتن و جمعیت جستن

ای مانده ز خویش در بلایی که مپرس
هرگز نرسیدهای به جایی که مپرس
از هر چه بدان زنده دلی پاک بمیر
تا زنده شوی به کبریایی که مپرس