رباعی شمارهٔ ۱۲۶۹

مولوی / دیوان شمس / رباعیات

قد صبحنا اللله به عیش و مدام
قد عیدنا العید و مام صیام
املا قدحا وهات یا خیر غلام
کی یسکرنا ثم علی‌الدهر سلام