تک‌بیت شمارهٔ ۱۱۱۳

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

من که بودم گردباد این بیابان، عاقبت
چون ره خوابیده بار خاطر صحرا شدم