رباعی شمارهٔ ۱۲۳

سنایی / دیوان اشعار / رباعیات

با هجر تو بنده دل خمین می‌دارد
شبهاست که روی بر زمین می‌دارد
گویند مرا که روی بر خاک منه
بی روی توام روی چنین می‌دارد