رباعی شمارهٔ ۲۵۰

انوری / دیوان اشعار / رباعیات

بازار قبول گل چو شد خوش خوش تیز
گفتم که به باغ در شو ای دلبر خیز
گل گفت که آب قدمش خیره مریز
ما دست گلابگر گرفتیم و گریز