تک‌بیت شمارهٔ ۱۰۷۸

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

سودای زلف، سلسله جنبان گفتگوست
کوته نمی‌شود به شنیدن فسانه‌ام