تک‌بیت شمارهٔ ۸۱۹

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

من آن نیم که به نیرنگ دل دهم به کسی
بلای چشم کبود تو آسمانی بود