رباعی شمارهٔ ۱۳۲۱

مولوی / دیوان شمس / رباعیات

مائیم که تا مهر تو آموخته‌ایم
چشم از همه خوبان جهان دوخته‌ایم
هر شعله کز آتش زنهٔ عشق جهد
در ما گیرد از آنکه ما سوخته‌ایم