رباعی شمارهٔ ۵۲

عراقی / دیوان اشعار / رباعیات

گر من روزی ز خدمتت گشتم فرد
صد بار دلم از آن پشیمانی خورد
جانا، به یکی گناه از بنده مگرد
من آدمیم، گنه نخست آدم کرد