شمارهٔ ۳۱۲

حسن تو زیردست خط مشکبار شد
این مور رفته رفته سلیمان شکار شد