شمارهٔ ۸۷

سعدی / مواعظ / قطعات

نکنی دفع ظالم از مظلوم
تا دل خلق نیک بخراشند
تا تو با صید گرگ پردازی
گوسفندان هلاک می‌باشند