رباعی شمارهٔ ۸۲

مولوی / دیوان شمس / رباعیات

امشب ز برای دل اصحاب مخسب
گوش شب را بگیر و برتاب مخسب
گویند که فتنه خفته بهتر باشد
بیدار بهی تو فتنه مشتاب مخسب