رباعی شمارهٔ ۲۹۳

سنایی / دیوان اشعار / رباعیات

ما شربت هجر تو چشیدیم و شدیم
هجران تو بر وصل گزیدیم و شدیم
در جستن وصل تو ز نایافتنت
دل رفت و طمع ز جان بریدیم و شدیم