شمارهٔ ۵۵

عطار / مختارنامه / باب چهل و هفتم: در معانیی که تعلق به شمع دارد

تا هیچ چو شمعت سر و کار خویش است
گردن زدنی بهر سرت در پیش است
چه سود به یک پای ستاده چون شمع
زیرا که هزار سر چو شمعت بیش است