تک‌بیت شمارهٔ ۵۶۴

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

آن که گریان به سر خاک من آمد چون شمع
کاش در زندگی از خاک مرا بر می‌داشت