رباعی شمارهٔ ۴۱۵

سنایی / دیوان اشعار / رباعیات

گیرم که مقدم مقالات شوی
پیش شمن صفات خود لات شوی
جز جمع مباش تا مگر ذات شوی
کانگه که پراکنده شوی مات شوی