غزل شمارهٔ ۵۳۳۷

شب که آن آیینه رو را در برابر داشتم
طالع فغفور و اقبال سکندر داشتم
شرح می دادم به آن لب تلخکامیهای خویش
راه حرفی همچو طوطی پیش شکر داشتم
بر لب سر چشمه کوثر ز روی شرمگین
سینه ای سوزانتر از صحرای محشرداشتم
آن که در گردنکشی مینای می را داغ داشت
تا سحر لب بر لب او همچو ساغر داشتم
نعل وارون دوربینان را حصار آهن است
دل به جایی و نظر بر جای دیگر داشتم
سادگی آیینه ام را شد حصار عافیت
روزیم خون بود تا چون تیغ جوهر داشتم
زنده ام فکر عمارت کرد چون قارون به خاک
یاد ایامی که خشتی در ته سر داشتم
در گرفتاری همان بودم گرفتاری طلب
در قفس بودم نظر بردام دیگر داشتم
تا سر شوریده ام از داغ سودا گرم بود
چون مسیحا چتر از خورشید بر سر داشتم
تشنه چشمی چون صدف مهر ازدهانم بر گرفت
ورنه من در پرده تبخاله کوثر داشتم
در محیط آفرینش از سخنهای گزاف
لال بودم چون صدف با آن که گوهر داشتم
نیست صائب آتشین گفتاری من این زمان
آتشی در سینه دایم همچو مجمر داشتم
بررسی آماری غزل شمارهٔ ۵۳۳۷ - شب که آن آیینه رو را در برابر داشتم

بیشترین کلمات استفاده شده از لحاظ آماری کلمات سر، لب، بودم، همچو، ام، نظر، گرفتاری، دیگر، صدف، حصار می باشند. صائب تبریزی از کلمه سر ۴ بار ، لب ۴ بار ، بودم ۳ بار ، همچو ۳ بار ، ام ۳ بار ، نظر ۲ بار ، گرفتاری ۲ بار ، دیگر ۲ بار ، صدف ۲ بار ، حصار ۲ بار در غزل شمارهٔ ۵۳۳۷ - شب که آن آیینه رو را در برابر داشتم استفاده کرده است.

کلمه تکرار
سر 4
لب 4
بودم 3
همچو 3
ام 3
نظر 2
گرفتاری 2
دیگر 2
صدف 2
حصار 2
کوثر 2
آیینه 2
داغ 2
سینه 2