قطعهٔ شمارهٔ ۴۱

شیخ الاسلام احمد جامی
که دم مرده از دمش حی شد
می اوشد عسل چنین گویند
منکر او مشو مگو کی شد
باز رندی دگر به یک جذبه
خم او پاک خالی از می شد
نه میش ماندنی عسل در خم
شکرش رفت و خالی از می شد
گرچه تبدیل خلق خوش باشد
لیک آن خوشتر است لاشی شد
نعمت الله که میرمستان است
فانی از خویش و باقی از وی شد
بررسی آماری قطعهٔ شمارهٔ ۴۱ - شیخ الاسلام احمد جامی

بیشترین کلمات استفاده شده از لحاظ آماری کلمات عسل، خم، خالی می باشند. شاه نعمت‌الله ولی از کلمه عسل ۲ بار ، خم ۲ بار ، خالی ۲ بار در قطعهٔ شمارهٔ ۴۱ - شیخ الاسلام احمد جامی استفاده کرده است.

کلمه تکرار
عسل 2
خم 2
خالی 2