تک‌بیت شمارهٔ ۱۰۱۵

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

بر دشمنان شمردم، عیب نهانی خویش
خود را خلاص کردم، از پاسبانی خویش