رباعی شمارهٔ ۲۷۴

انوری / دیوان اشعار / رباعیات

آخر شب دوش بی‌تو ای شمع چگل
بگذشت و گذاشت در غمم خوار و خجل
تو فارغ و من به وعده تا روز سپید
در بند تو بنشسته و برخاسته دل