رباعی شمارهٔ ۷۰

هفتاد و دو فرقه در رهت می‏پویند
هر یک سخنان مختلف می‏جویند
سررشتۀ حق به دست یک طایفه است
باقی به خوش آمد سخنی می‏گویند