شمارهٔ ۲۹۷

ز آفتاب شود خشک خط چو تر باشد
خط عذار تو هر روز تازه تر باشد