شمارهٔ ۱۳۱

سنایی / دیوان اشعار / قصاید و قطعات

از خلد برین یاد کنم روی تو بینم
وز فتنهٔ دین یاد کنم موی تو بینم