غزل شمارهٔ ۲۰۶۲

تا هست اثر ز عاشق شیدا تمام نیست
ناگشته موج محو به دریا تمام نیست
تا در سرست باد تعین حباب را
پیوسته است اگر چه به دریا تمام نیست
چون شبنم گداخته در نور آفتاب
هر کس نگشته محو تماشا تمام نیست
تا همچو سوزن است به دنبال چشم تو
آویختن به دامن عیسی تمام نیست
باشد به قدر سنگ نشان جستجوی نام
با کوه قاف عزلت عنقا تمام نیست
ناکرده پای سعی چو پرگار آهنین
گشتن به گرد نقطه سودا تمام نیست
گر از گذشتگی گذری می شوی تمام
ورنه گذشتن از سر دنیا تمام نیست
تا صفحه نانوشته بود فرد باطل است
بی خط سبز چهره زیبا تمام نیست
تا در پی سحاب بود چشمش از حباب
لاف کرم ز گوهر دریا تمام نیست
همت طلب ز گوشه نشینان که سلطنت
بی استعانت از در دلها تمام نیست
گردد به شاهدان معانی سخن تمام
لاف سخن به دعوی تنها تمام نیست
عرض کمال، شاهد نقص بصیرت است
اظهار نقص هر که کند ناتمام نیست
تا می کند تمیز ز هم نقد و قلب را
صائب عیار دیده بینا تمام نیست
بررسی آماری غزل شمارهٔ ۲۰۶۲ - تا هست اثر ز عاشق شیدا تمام نیست

بیشترین کلمات استفاده شده از لحاظ آماری کلمات تمام، دریا، سخن، محو، کند، نقص، حباب، لاف می باشند. صائب تبریزی از کلمه تمام ۱۵ بار ، دریا ۳ بار ، سخن ۲ بار ، محو ۲ بار ، کند ۲ بار ، نقص ۲ بار ، حباب ۲ بار ، لاف ۲ بار در غزل شمارهٔ ۲۰۶۲ - تا هست اثر ز عاشق شیدا تمام نیست استفاده کرده است.

کلمه تکرار
تمام 15
دریا 3
سخن 2
محو 2
کند 2
نقص 2
حباب 2
لاف 2