تک‌بیت شمارهٔ ۱۳۰۹

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

زین بیابان می‌برم خود را برون چون گردباد
بیش ازین نتوان غبار خاطر صحرا شدن