شمارهٔ ۳۷۴

عمر گویی است سبک، قامت خم چوگانش
که به یک زخم برون می برد از میدانش