حکایت شمارهٔ ۱۱

سعدی / گلستان / باب هفتم در تأثیر تربیت

طفل بودم که بزرگی را پرسیدم از بلوغ گفت در مسطور آمده است که سه نشان دارد یکی پانزده سالگی و دیگر احتلام و سیّم بر آمدن موی پیش اما در حقیقت یک نشان دارد:
بس آنکه در بند رضای حق جلّ وعلا بیش از آن باشی که در بند حظّ نفس خویش و هر آن که درو این صفت موجود نیست به نزد محققان بالغ نشمارندش
به صورت آدمی شد قطره آب
که چل روزش قرار اندر رحم ماند
و گر چل ساله را عقل و ادب نیست
به تحقیقش نشاید آدمی خواند
هنر باید که صورت میتوان کرد
به ایوان‌ها در از شنگرف و زنگار
به دست آوردن دنیا هنر نیست
یکی را گر توانی دل به دست آر