تک‌بیت شمارهٔ ۴۷۶

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

گنه به ارث رسیده است از پدر ما را
خطا ز صبح ازل، رزق آدمیزادست