شمارهٔ ۸۶

عطار / مختارنامه / باب ششم: در بیان محو شدۀ توحید و فانی در تفرید

چون نیست زمانی سر خویشم بی تو
کاری است گرفته پس و پیشم بی تو
جمعیت جانم نشود مویی کم
هر چند که در تفرقه بیشم بی تو