رباعی شمارهٔ ۱۹۴۱

مولوی / دیوان شمس / رباعیات

گفتی که تو دیوانه و مجنون خوئی
دیوانه توئی که عقل از من جوئی
گفتی که چه بی‌شرم و چه آهن روئی
آئینه کند همیشه آهن روئی