تک‌بیت شمارهٔ ۱۳۱۹

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

ندارم محرمی چون کوهکن تا درد دل گویم
ز سنگ خاره می‌باید مرا آدم تراشیدن