همه حق است و خلق اینجا نیست
خلق ما جو که خلق با ما نیست