شمارهٔ ۴۷۳

آه کان سرو گل اندام ز رعنایی ها
جامه را فاخته ای کرده که نشناسندش