شمارهٔ ۹

صائب تبریزی / دیوان اشعار / ابیات منتسب

عیش در زیر فلک با خاکساران مشکل است
شهد نتوان در میان خانه زنبور ریخت