رباعی شمارهٔ ۵۰

عراقی / دیوان اشعار / رباعیات

غم گرد دل پر هنران می‌گردد
شادی همه بر بی‌خبران می‌گردد
زنهار! که قطب فلک دایره‌وار
در دیدهٔ صاحب‌نظران می‌گردد