رباعی شمارهٔ ۱۲۵

عراقی / دیوان اشعار / رباعیات

ای یاد تو آفت سکون دل من
هجر و غم تو ریخته خون دل من
من دانم و دل که در فراقت چونم
کس را چه خبر ز اندرون دل من؟