رباعی شمارهٔ ۱۳۳۳

مولوی / دیوان شمس / رباعیات

من خاک ترا به چرخ اعظم ندهم
یک ذره غمت بهر دو عالم ندهم
نقش خود را نثار عالم کردم
وز نقش تو من آب به آدم ندهم