شمارهٔ ۳۵۸

در دیده ها اگر چه بود راه هند دور
نزدیکتر بود ز در خانه صدور!