تک‌بیت شمارهٔ ۱۸۳

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

چنان شد عام در ایام ما ذوق گرفتاری
که آزادی کند دلگیر، اطفال دبستان را