شمارهٔ ۳۹

عطار / مختارنامه / باب سی و سوم: در شکر نمودن از معشوق

در درد خودم چو چرخ سرگردان کن
وز عشق خودم بی سر و بی سامان کن
هرگاه که درمان دلم خواهی کرد
درمان دلم ز درد بی درمان کن