شمارهٔ ۲

عطار / مختارنامه / باب چهل و هفتم: در معانیی که تعلق به شمع دارد

با عشق تو جان خویش در خواهم باخت
با گریه بهم خون جگر خواهم باخت
گر میگریم چو شمع زیبنده مراست
کز هر اشکی سری دگر خواهم باخت