تک‌بیت شمارهٔ ۱۴۲۲

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

خبر به آینه می‌گیرم از نفس هر دم
به زندگی شده‌ام بس که بدگمان بی تو