شمارهٔ ۳

عطار / مختارنامه / باب دهم: در معانی مختلف که تعلّق به روح دارد

ای مرغ عجب! ستارگان چینهٔ تست
از روز الست عهد دیرینهٔ تست
گر جام جهان نمای میجویی تو
در صندوقی نهاده در سینهٔ تست