رباعی شمارهٔ ۳۸۸

سنایی / دیوان اشعار / رباعیات

زان چشم چو نرگس که به من در نگری
چون نرگس تیر ماه خوابم ببری
نرگس چشمی چو نرگس ای رشک پری
هر چند شکفته‌تر شوی شوخ‌تری