تک‌بیت شمارهٔ ۱۱۶۶

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

بعد ایامی که گلها از سفر باز آمدند
چون نسیم صبحدم می‌باید از خود رفتنم