تک‌بیت شمارهٔ ۷۳۶

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

بهار نوجوانی رفت، کی دیوانه خواهی شد؟
چراغ زندگی گل کرد، کی پروانه خواهی شد؟