تک‌بیت شمارهٔ ۱۱۹۷

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

شکایتی است که مردم ز یکدگر دارند
حکایتی که درین روزگار می‌شنوم