تک‌بیت شمارهٔ ۱۳۱۴

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

خوش است فصل بهاران شراب نوشیدن
به روی سبزه و گل همچو آب غلتیدن